(BĐT) - Theo Nghị quyết Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3 năm 2019 vừa được Chính phủ ban hành, Chính phủ xác định thể chế, pháp luật cần thể hiện sâu sắc tinh thần đổi mới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, xử lý kịp thời, hiệu quả, có tính bền vững cao đối với các vấn đề thực tiễn phát triển của đất nước.
Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì rà soát, hoàn thiện đồng bộ khuôn khổ pháp lý để thực hiện Luật Quy hoạch. Ảnh: Trí Nguyễn

Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì rà soát, hoàn thiện đồng bộ khuôn khổ pháp lý để thực hiện Luật Quy hoạch. Ảnh: Trí Nguyễn

Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ phải trực tiếp chỉ đạo, tập trung các nguồn lực, nâng cao chất lượng, bảo đảm tiến độ chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, cũng như các văn bản quy định chi tiết thi hành. 

Tại Nghị quyết, Chính phủ cũng chỉ đạo cụ thể việc hoàn thiện một số dự án luật, gồm Dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi); Dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Về một số vấn đề triển khai thi hành Luật Quy hoạch, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện đồng bộ khuôn khổ pháp lý để thực hiện Luật Quy hoạch, Luật sửa đổi, bổ sung 37 luật có liên quan đến quy hoạch và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Đồng thời, tổng hợp các vướng mắc phát sinh, đề xuất giải pháp tổng thể xử lý dứt điểm trong quá trình triển khai thực hiện Luật Quy hoạch, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3/2019.