(BĐT) - Sau 2 ngày làm việc (3 - 4/8/2020), Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành tất cả các nội dung chương trình đề ra, thông qua Nghị quyết Đại hội với mục tiêu tổng quát và những chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ.
Ban
chấp hành Đảng bộ PVN nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban chấp hành Đảng bộ PVN nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội được tiến hành theo phương châm “Bản lĩnh - Trách nhiệm - Đoàn kết - Đổi mới - Hành động”, với chủ đề “Xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện, phát triển Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giữ vai trò nòng cốt thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam”.

Đại hội đã triển khai 4 nội dung bao gồm: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ khối doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ Tập đoàn dự Đại hội đại biểu Đảng bộ khối doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 39 đồng chí. Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí. Đồng chí Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn tiếp tục được bầu vào chức danh Bí thư Đảng ủy Tập đoàn, đồng chí Lê Mạnh Hùng - Tổng giám đốc Tập đoàn và đồng chí Phạm Xuân Cảnh - Thành viên HĐTV Tập đoàn tiếp tục được bầu vào chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn.