Đà Nẵng rà soát quỹ nhà đất công

0:00 / 0:00
0:00
UBND TP. Đà Nẵng giao Sở Tài chính rà soát quỹ nhà đất công trên địa bàn Thành phố; hoàn chỉnh phương án sắp xếp lại, xử lý đối với các cơ sở nhà, đất...

UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành công văn giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành rà soát quỹ nhà, đất công trên địa bàn Thành phố.

Cụ thể, Sở Tài chính có trách nhiệm rà soát quỹ nhà đất công trên địa bàn Thành phố; hoàn chỉnh phương án sắp xếp lại, xử lý đối với các cơ sở nhà, đất đảm bảo đủ điều kiện tham mưu Chủ tịch UBND Thành phố phê duyệt.

Trong đó, UBND Thành phố lưu ý Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, tính pháp lý, trình tự thực hiện sắp xếp lại, xử lý của các cơ sở nhà, đất đề nghị phê duyệt.

UBND Thành phố giao Sở Tài chính tiếp tục rà soát, có phương án sắp xếp, xử lý lại nhà, đất còn lại đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả và đúng quy định; đảm bảo việc thống kê, tổ chức kiểm tra hiện trạng quản lý, sử dụng nhà, đất đối với từng cơ sở, không để xảy ra tình trạng thất thoát, lấn chiếm; hoàn thiện thủ tục pháp lý đối với các cơ sở nhà, đất đã đảm bảo quy định; kiên quyết xử lý, thu hồi khu đất, nhà cho thuê không đúng quy định; tham mưu, đề xuất UBND Thành phố khi có phát sinh vướng mắc, vượt thẩm quyền.

Định kỳ trước ngày 25/12 hằng năm, Sở Tài chính rà soát, tổng hợp, tham mưu UBND Thành phố báo cáo kết quả rà soát quỹ nhà đất công trên địa bàn Thành phố trình Ban cán sự đảng UBND Thành phố để báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo.

Chuyên đề