(BĐT) - UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng trong mua sắm thường xuyên trên địa bàn Thành phố.
Đà Nẵng lựa chọn nhà thầu qua mạng các gói thầu mua sắm tập trung

Theo đó, trong giai đoạn 2017 - 2018, Đà Nẵng thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng 100% các gói thầu: mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung; mua sắm trang thiết bị y tế. Đối với các gói thầu mua sắm thường xuyên còn lại (gồm mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ, thuốc, hóa chất và vật tư y tế), thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 30% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh trong năm 2017 và tối thiểu 40% trong năm 2018; 15% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong năm 2017 và 30% trong năm 2018.

UBND Thành phố giao thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị; Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã chịu trách nhiệm phối hợp tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch và báo cáo theo quy định; đồng thời, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, tập huấn nhằm nâng cao trình độ, nhận thức của các bên tham gia; đảm bảo hoàn chỉnh về nhân sự, chuyên môn nghiệp vụ để tiến hành tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong mua sắm thường xuyên theo quy định.