(BĐT) - Công ty CP Long Hậu vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2018 với lợi nhuận sau thuế đạt 98 tỷ đồng, tăng gấp 6 lần so với cùng kỳ 2017. 

Theo đó, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 167,3 tỷ đồng, tăng gấp 3,5 lần so với cùng kỳ 2017. Chiếm tỷ trọng lớn nhất (77,5%) trong doanh thu thuần là hoạt động cho thuê lại đất công nghiệp, đạt 129,7 tỷ đồng, gấp 4,6 lần so với quý I/2017.

Năm 2018, Long Hậu đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận giảm sút so với năm 2017. Cụ thể doanh thu dự kiến đạt 478,2 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 127,5 tỷ đồng (giảm 23% so với lợi nhuận đạt được năm 2017).