(BĐT) - Sáng ngày 4/1, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh số 17/2018 của Chủ tịch nước về việc công bố Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 pháp lệnh liên quan đến công tác quy hoạch.
Họp báo công bố Lệnh số 17/2018 của Chủ tịch nước diễn ra sáng 4/1/2019. Ảnh: Mai Đoan

Họp báo công bố Lệnh số 17/2018 của Chủ tịch nước diễn ra sáng 4/1/2019. Ảnh: Mai Đoan

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch (gồm: Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng, Pháp lệnh Quản lý thị trường; Pháp lệnh Thư viện và Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng) được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua vào ngày 22/12/2018. Quan điểm xây dựng Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung là nhằm tiếp tục thực hiện đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; bảo đảm thống nhất, đồng bộ với Luật Quy hoạch và các nguyên tắc sửa đổi luật đã được áp dụng trong quá trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung 11 luật có liên quan đến quy hoạch và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch. Bảo đảm duy trì các mục tiêu, yêu cầu về quản lý nhà nước của các ngành trong phát triển kinh tế - xã hội, tính ổn định, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung gồm 5 điều, trong đó có 4 điều quy định việc sửa đổi 4 pháp lệnh và 1 điều quy định về hiệu lực thi hành.

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019. Trong đó, đáng chú ý, Pháp lệnh được thông qua đã sửa đổi một số điều của Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng liên quan đến kế hoạch và thẩm quyền phê duyệt kế hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng; xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, dự án đầu tư về công nghiệp quốc phòng…