(BĐT) - Công ty CP CNG Việt Nam thông báo thanh toán cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền mặt.

Theo đó, Công ty dự kiến chốt cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 15%. Ngày đăng ký cuối cùng là 30/9/2020, ngày thanh toán là 23/10/2020.

Như vậy, với 27 triệu cổ phiếu đang lưu ký, Công ty dự chi 40,5 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Năm 2020, Công ty đặt kế hoạch doanh thu là 3.351 tỷ đồng, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế là 80,1 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm nay, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.034,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 14,2 tỷ đồng, lần lượt giảm 2% và 66,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, sau nửa đầu năm, Công ty hoàn thành được 17,7% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.