Chứng khoán KIS đặt mục tiêu lợi nhuận gấp 5 lần so với năm 2017

(BĐT) - Báo cáo thường niên năm 2017 của Công ty CP Chứng khoán KIS Việt Nam cho biết, năm 2018, doanh nghiệp này đặt mục tiêu 200,9 tỷ đồng doanh thu, gần như không đổi so với năm 2017. 

Trong đó, doanh thu môi giới chứng khoán kỳ vọng đạt 198,5 tỷ đồng, gấp gần 3 lần so với thực hiện năm 2017. Lợi nhuận trước thuế kỳ vọng đạt 38 tỷ đồng, gấp 5 lần so với thực hiện năm 2017.

Năm 2017, doanh thu của KIS đạt 204 tỷ đồng, giảm 23,6% so với năm 2016. Lợi nhuận trước thuế đạt 7,2 tỷ đồng, giảm 81% so với năm 2016.              

Chuyên đề