(BĐT) - Ngày 13/9/2018, UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư Dự án Xây dựng, kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Thổ Tang - Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường. Tổng chi phí thực hiện Dự án dự kiến là 427,03 tỷ đồng.
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo thông tin công bố, Dự án sẽ áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư; phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ. Thời gian lựa chọn nhà đầu tư trong quý III - IV/2018. Hợp đồng thực hiện là hợp đồng dự án có sử dụng đất, thời gian thực hiện Hợp đồng không quá 5 năm.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao Sở Công Thương Vĩnh Phúc làm bên mời thầu, chịu trách nhiệm rà soát, chuẩn xác tổng chi phí thực hiện Dự án theo quy định khi xây dựng hồ sơ lựa chọn nhà đầu tư; tính toán chi tiết thời gian thực hiện hợp đồng Dự án đảm bảo hiệu quả kinh tế - xã hội. Đồng thời, Bên mời thầu chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả sơ tuyển đã thực hiện.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bên liên quan hướng dẫn, giám sát Bên mời thầu quá trình lựa chọn nhà đầu tư; chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND Tỉnh về những nội dung thẩm định, tham mưu, trình phê duyệt.