Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng đã bầu ông Trần Đức Quận, Chủ tịch HĐND tỉnh, làm Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.
Chân dung tân Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận ảnh 1