Cắt giảm hơn 1.000 quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, năm 2022, Việt Nam đã cắt giảm 1.041 quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, gồm: 488 thủ tục hành chính (TTHC), 8 tiêu chuẩn, quy chuẩn; 46 yêu cầu, điều kiện; 21 chế độ báo cáo và 478 sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành.
Trong năm 2022, 21 chế độ báo cáo và 478 sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành đã được cắt giảm. Ảnh: Lê Tiên
Trong năm 2022, 21 chế độ báo cáo và 478 sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành đã được cắt giảm. Ảnh: Lê Tiên

Các bộ, ngành, địa phương đã rà soát, ban hành 2.358 quyết định công bố TTHC sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý.

Trong năm qua, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025, trong đó, yêu cầu các bộ, ngành ưu tiên rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa đối với 59 TTHC, nhóm TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước trên 12 lĩnh vực quản lý nhà nước.

Về số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, theo dữ liệu trên Cổng dịch vụ công quốc gia, đến ngày 23/12/2022, tại các địa phương, tỷ lệ hồ sơ cấp kết quả điện tử chỉ đạt khoảng 10,25%; tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đạt khoảng 35,56%...

Với kết quả này, Ban Chỉ đạo đánh giá, năm qua, công tác cải cách hành chính đã được được những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực, nhất là trong xây dựng thể chế, chính sách pháp luật; cải cách TTHC…

Tuy vậy, công tác cải cách hành chính vẫn còn không ít tồn tại, hạn chế như: một số nội dung hoạt động chưa được triển khai đáp ứng tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý kinh tế trên một số lĩnh vực còn thiếu đồng bộ, chưa chặt chẽ, trong đó một số quy định pháp luật còn vướng mắc, bất cập chưa được sửa đổi, bổ sung kịp thời…

Chuyên đề