(BĐT) - Công ty CP CIC39 (mã chứng khoán: C32) thông qua kết quả sản xuất kinh doanh ước tính thực hiện trong năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Theo đó, doanh nghiệp ước tính năm 2020 với doanh thu đạt 634,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 77,65 tỷ đồng, lần lượt bằng 83% và 85% so với kế hoạch năm 2020. Như vậy, ước tính năm 2020 lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ tăng nhẹ 2,4% so với thực hiện trong năm 2019.

Với kết quả ước tính như vậy, doanh nghiệp dự kiến sẽ chi trả cổ tức tỷ lệ 24% cho cổ đông trong năm 2020.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn đặt kế hoạch kinh doanh năm 2021 với doanh thu là 610 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 69 tỷ đồng, lần lượt giảm 4% và 11% so với ước tính năm 2020. Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì tỷ lệ cổ tức là 24% cho cổ đông hiện hữu.