Kết luận thanh tra số 268/KL-TTr của Thanh tra Bộ Xây dựng về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Ban Quản lý (BQL) Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn và 4 dự án (D.A) đã chỉ ra nhiều sai sót, trong đó tăng giá trị dự toán (giá gói thầu) gần 13,2 tỷ đồng.

Thanh tra Bộ Xây dựng đã chỉ ra các sai sót: Công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí xây dựng công trình (giá gói thầu) có nhiều sai sót dẫn đến làm tăng giá trị dự toán số tiền gần 13,2 tỷ đồng. Nguyên nhân được chỉ ra, do lấy giá một số vật tư, vật liệu không phù hợp; vận dụng định mức chưa đúng tại một số công việc như: bê tông đệm móng cống, ống nhựa thoát nước tấm ống mái, ống siêu âm cọc khoan nhồi; khối lượng đất đắp cống ngang đường, khối lượng ma tít chèn khe… dẫn đến làm tăng giá trị dự toán.

Công tác quản lý chất lượng vật liệu đầu vào chưa tốt, một số loại vật liệu sử dụng tại một số hạng mục như: Đá dăm, thép không đạt tiêu chuẩn áp dụng; nhật ký công trình một số gói thầu không đóng dấu giáp lai, ghi chép nội dung sơ sài. Công tác thi công xây dựng công trình còn để xảy ra một số sai sót như: Mặt đường bê tông xi măng tại một số lý trình có vết nứt gãy phải xử lý.

Công tác nghiệm thu thanh toán còn sai sót làm tăng giá trị nghiệm thu thanh toán số tiền trên 2,1 tỷ đồng.

Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo BQL Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với những sai sót được nêu trong kết luận thanh tra và báo cáo kết quả thanh tra.

Đối với BQL Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn, chấn chỉnh tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra, bộ phận thẩm định trong công tác lập, thẩm tra, thẩm định thiết kế và dự toán công trình, tránh những sai sót làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình, làm tăng giá trị gói thầu; chấn chỉnh tư vấn giám sát, nhà thầu thi công trong công tác giám sát và nghiệm thu thanh toán.

Tăng cường kiểm tra soát xét kỹ hồ sơ thiết kế, dự toán, tuân thủ theo các văn bản hướng dẫn của Nhà nước về yêu cầu thiết kế, lập và quản lý chi phí xây dựng công trình; thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý chất lượng công trình theo đúng các quy định của Nhà nước; chỉ đạo các nhà thầu thi công theo đúng thiết kế được duyệt để đảm bảo chất lượng công trình đạt yêu cầu thiết kế; nghiệm thu, thanh toán và quyết toán phải rà soát khối lượng đúng với khối lượng thực tế đã thi công.

Đối với các đơn vị tư vấn giám sát có trách nhiệm giám sát các nhà thầu thi công thực hiện thi công đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt và đảm bảo tiến độ thi công công trình đã ký kết; nghiêm cấm hiện tượng nghiệm thu khối lượng không đúng thực tế thi công.

Nhà thầu thi công có trách nhiệm thực hiện thi công công trình theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo hợp đồng đã ký kết.

Về kinh tế, đối với số tiền gần 13,2 tỷ đồng do phê duyệt dự toán không đúng quy định làm tăng giá trị dự toán, Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư lập và phê duyệt lại dự toán để làm cơ sở nghiệm thu thanh, quyết toán.

Đối với số tiền trên 2,1 tỷ đồng nghiệm thu thanh toán sai, Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư thu hồi và nộp số tiền trên 524 triệu đồng về tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ Xây dựng; giảm trừ khi thanh, quyết toán số tiền gần 1,6 tỷ đồng.

4 D.A được thanh tra: D.A đường Hữu Nghị - Bảo Lâm thuộc hạ tầng Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; D.A đấu nối đường Na Sầm - Na Hình, huyện Văn Lãng; D.A đấu nối đường Bản Nằm - Bình Độ - Đào Viên với đường tuần tra biên giới và D.A đường Phố Vị - Hòa Sơn - Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng.
Theo Báo Thanh tra