(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương chủ động ban hành các giải pháp, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ cơ cấu lại nền kinh tế, hoàn thành các mục tiêu đặt ra.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương. Ảnh: Quang Hiếu

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương. Ảnh: Quang Hiếu

Tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong giai đoạn 2016 - 2019 diễn ra mạnh mẽ, mô hình tăng trưởng bước đầu có những chuyển biến tích cực. Tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2016 - 2019 dần dịch chuyển sang chiều sâu, đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp trong tăng trưởng kinh tế ngày một lớn. Khoảng cách năng lực cạnh tranh quốc gia với các nước ASEAN 4 dần được thu hẹp. Các nhiệm vụ cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng đang được tiến hành theo yêu cầu đặt ra. Nhiều nỗ lực chính sách tận dụng cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã được thực hiện, hỗ trợ tích cực cho quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng.

Trong 67 mục tiêu đặt ra đến năm 2020, đến nay có 27 mục tiêu hoàn thành (chiếm 40,3%), 23 mục tiêu có khả năng hoàn thành (chiếm 35,8%) và 17 mục tiêu cần các giải pháp thúc đẩy để hoàn thành (chiếm 23,9%).

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, cơ cấu lại nền kinh tế vẫn đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, chưa đạt được tiến bộ mạnh mẽ trong hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường. Mô hình tăng trưởng mặc dù có thay đổi nhưng còn chậm so với yêu cầu và chưa bền vững; chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cấp chuỗi giá trị theo hướng ứng dụng tiến bộ công nghệ, đổi mới sáng tạo diễn ra chậm hơn so với kế hoạch. Các nguồn lực của nền kinh tế, đặc biệt là lao động, vốn và tài nguyên chưa được dịch chuyển mạnh đến các ngành và khu vực kinh tế có năng suất lao động và hiệu quả cao hơn.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng, nguyên nhân chủ yếu là do sự chủ động, sáng tạo, quyết liệt và vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo triển khai chủ trương, chính sách cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng còn chưa cao; thể chế, chính sách liên quan chưa hoàn thiện, còn nhiều chồng chéo nhưng chưa được sửa đổi kịp thời; chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan…

Trong năm 2020, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, các nhiệm vụ cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng được xác định là trọng tâm ưu tiên hàng đầu trong công tác điều hành của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương.

Đối với các mục tiêu không có khả năng hoàn thành, các bộ, ngành, địa phương chủ động báo cáo và đề xuất với Chính phủ để có biện pháp tháo gỡ, điều chỉnh kịp thời. Chính phủ tập trung chỉ đạo quyết liệt đối với các nhóm nhiệm vụ có vai trò quan trọng trong đổi mới mô hình tăng trưởng, nhóm nhiệm vụ có tiến độ triển khai chậm hoặc cần có giải pháp thúc đẩy, bao gồm: xây dựng hệ thống quy hoạch quốc gia giai đoạn 2021-2030, hoàn thiện thể chế kinh tế, phát triển thị trường các yếu tố sản xuất, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, cơ cấu lại các ngành, phát triển kinh tế vùng và đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước…