(BĐT) - Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/2017/NQ-CP của Bộ Tài chính vừa được bộ này ban hành. Kế hoạch hành động được cụ thể hóa bằng 47 nhóm nhiệm vụ, 87 giải pháp và 175 sản phẩm đầu ra.
Năm nay ngành thuế phấn đấu giải quyết đúng thời gian 100% hồ sơ khiếu nại của người nộp thuế. Ảnh: Ngọc Anh

Năm nay ngành thuế phấn đấu giải quyết đúng thời gian 100% hồ sơ khiếu nại của người nộp thuế. Ảnh: Ngọc Anh

Trong đó, riêng lĩnh vực hải quan có 13 nhóm nhiệm vụ với 36 giải pháp gắn với 57 sản phẩm đầu ra. Trong các nhóm nhiệm vụ, đáng chú ý có việc hoàn thiện hệ thống pháp luật; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra chuyên ngành; hoàn thiện cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN. Đặc biệt, triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, phấn đấu đến cuối năm 2017, bảo đảm 100% dịch vụ công được cung cấp trực tuyến tối thiểu mức độ 3 và 70% dịch vụ công thuộc các lĩnh vực cốt lõi của ngành hải quan được cung cấp trực tuyến mức độ 4.

Đối với lĩnh vực thuế, Kế hoạch hành động cụ thể hóa 7 nhóm nhiệm vụ với 20 giải pháp và 31 sản phẩm đầu ra. Trong đó có việc tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi thể chế chính sách để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp (DN); rà soát sửa đổi, bổ sung Quy trình nghiệp vụ liên quan trực tiếp đến người nộp thuế và thực hiện kê khai, nộp thuế, hoàn thuế, giải quyết khiếu nại theo mục tiêu, yêu cầu của Nghị quyết số 19.

Cụ thể, ngành thuế phấn đấu năm 2017, 95% DN thực hiện kê khai, nộp thuế điện tử đạt cấp độ 4; thực hiện kiểm tra hoàn thuế theo quy định để đảm bảo 100% hồ sơ hoàn thuế được kiểm tra; phấn đấu 100% hồ sơ khiếu nại của người nộp thuế được giải quyết đúng thời gian.