Bộ KH&ĐT lên kế hoạch phòng, chống tham nhũng

(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa ban hành Kế hoạch hành động phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2016.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo đó, Bộ và các đơn vị trực thuộc sẽ tiếp tục triển khai việc phổ biến, tuyên truyền, quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các quy định pháp luật về PCTN; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng thời, đề nghị các cơ quan báo chí của Bộ tăng cường đưa tin, bài liên quan đến hoạt động PCTN, chống lãng phí trong các lĩnh vực dễ phát sinh khiếu nại, tố cáo như: đầu tư, đấu thầu, quản lý doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ thực hiện các biện pháp cụ thể để phòng ngừa tham nhũng; xây dựng các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Thanh tra Bộ KH&ĐT được giao đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; phối hợp thực hiện các chương trình, kế hoạch về PCTN của Ban Nội chính Trung ương, Chính phủ và của Bộ...

Kế hoạch cũng đề ra các biện pháp nhằm tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng.

Các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức do mình quản lý theo phân cấp nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi tham nhũng.

Kế hoạch yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ phải tổ chức thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã được phê duyệt, phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi tiêu cực, tham nhũng...

Chuyên đề