(BĐT) - UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.

Theo đó, yêu cầu chủ đầu tư và các bên liên quan khẩn trương lựa chọn nhà thầu; nghiệm thu, thanh toán ngay khi có khối lượng; thực hiện các thủ tục thanh toán vốn trong thời hạn 4 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu; phấn đấu đến ngày 30/9/2021 giải ngân đạt 60% kế hoạch vốn và đến hết ngày 31/12/2021 hoàn thành 100% kế hoạch vốn năm 2021.

Riêng các dự án thuộc nguồn vốn kéo dài từ năm 2020 sang năm 2021, yêu cầu khẩn trương giải ngân hết kế hoạch vốn trước ngày 30/9/2021. Sau thời hạn trên, UBND Tỉnh sẽ điều chuyển phần vốn kéo dài chưa giải ngân hết sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, các chủ đầu tư chịu trách nhiệm đối với phần vốn đã bị điều chuyển. Đồng thời, kiên quyết xử lý các nhà thầu vi phạm tiến độ, chất lượng; thay thế các nhà thầu có năng lực yếu kém.