(BĐT) - UBND tỉnh Bình Định vừa có quyết định ban hành kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Nhà máy Xử lý rác sinh hoạt tại Bãi chôn lấp chất thải rắn Long Mỹ, TP. Quy Nhơn. Theo đó, từ ngày 29/5 - 30/6/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định (Bên mời thầu) sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển của nhà đầu tư và chuẩn bị các tài liệu cần thiết phục vụ việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đây là dự án đầu tư có sử dụng đất với tổng chi phí thực hiện dự kiến là 110 tỷ đồng; hình thức lựa chọn nhà đầu tư là đấu thầu rộng rãi theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ; thời gian thực hiện hợp đồng là 30 năm.