• Bình Định gọi đầu tư vào dự án nhà máy xử lý rác 110 tỷ đồng

    27/05/2020 08:25

    (BĐT) - UBND tỉnh Bình Định vừa có quyết định ban hành kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Nhà máy Xử lý rác sinh hoạt tại Bãi chôn lấp chất thải rắn Long Mỹ, TP. Quy Nhơn. Theo đó, từ ngày 29/5 - 30/6/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định (Bên mời thầu) sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển của nhà đầu tư và chuẩn bị các tài liệu cần thiết phục vụ việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án.

chuyên đề

Kết nối đầu tư