(BĐT) - Theo Quyết định số 170/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Phân phối Top One, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt công ty này với số tiền 15 triệu đồng vì không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty theo quy định.

Căn cứ xử phạt dựa trên quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty.

Bên cạnh đó, phạt tiền 100 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Theo đó, Công ty này không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) các tài liệu: Báo cáo tài chính quý I/2022, Báo cáo thường niên năm 2021, Nghị quyết HĐQT số 31/12/2021/TOP/NQ-HĐQT ngày 31/12/2021 thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch triển khai năm 2022.

Công ty này cũng công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Trang thông tin điện tử của HNX các tài liệu: Giải trình ý kiến từ chối đưa ra ý kiến tại báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2021, công bố thông tin liên quan đến sự kiến có ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty xảy ra ngày 31/3/2022.