Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp thông báo mời báo giá

0:00 / 0:00
0:00
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp với nội dung cụ thể như sau:

I. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Mời chào giá “Mua sắm lắp đặt ổ khí oxy cho khoa hô hấp năm 2024”.

http://bvphuchoichucnanghcm.vn/tin-tuc/thong-bao-moi-chao-bao-gia-ve-viec-thong-bao-moi-don-vi-chao-gia-goi-thau-mua-sam-lap-dat-o-khi-y-te-cho-khoa-ho-hap-nam-2024/5830

2. Mời chào giá “Mua sắm thiết bị y tế tại Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp năm 2024”.

http://bvphuchoichucnanghcm.vn/tin-tuc/thong-bao-moi-chao-bao-gia-ve-viec-thong-bao-moi-don-vi-chao-gia-mua-sam-thiet-bi-y-te-tai-benh-vien-phuc-hoi-chuc-nang-dieu-tri-benh-nghe-nghiep-nam-2024-/5833

3. Mời chào giá “Mua sắm máy móc phục vụ công tác thiết kế, tạo hình 3D các dụng cụ chỉnh hình năm 2024”.

http://bvphuchoichucnanghcm.vn/tin-tuc/thong-bao-moi-chao-bao-gia-ve-viec-thong-bao-moi-don-vi-chao-gia-mua-sam-may-moc-phuc-vu-cong-tac-thiet-ke-tao-hinh-3d-cac-dung-cu-chinh-hinh-nam-2024/5832

II. Yêu cầu báo giá:

- Hồ sơ báo giá hợp lệ: Báo giá phải có đầy đủ thông tin đơn vị báo giá, ngày, tháng, năm ký phát hành báo giá và thời gian hiệu lực của báo giá, đồng thời phải có ký xác nhận và đóng dấu theo quy định và các yêu cầu khác theo đúng nội dung yêu cầu mời chào giá.

- Báo giá đã bao gồm thuế, phí giao hàng, lắp đặt, kiểm định theo quy định (nếu có) tại Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp.

III. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG - ĐIỀU TRỊ BỆNH NGHỀ NGHIỆP.

- Địa chỉ: Số 313 Âu Dương Lân, Phường 2, Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh.

IV. Cách thức tiếp nhận báo giá: Theo yêu cầu mời chào giá.

V. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Theo yêu cầu mời chào giá.

VI. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Theo yêu cầu mời chào giá.

VII. Hồ sơ báo giá bao gồm: Theo yêu cầu mời chào giá.

Chuyên đề