Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp thông báo mời báo giá

0:00 / 0:00
0:00
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp với nội dung cụ thể như sau:

I. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Mời chào giá “Thay thế gói pin cho máy tính điều khiển dùng cho máy C-arm GE OEC Fluorostar 7900”.

http://bvphuchoichucnanghcm.vn/tin-tuc/thong-bao-moi-chao-bao-gia-ve-viec-thong-bao-moi-don-vi-chao-gia-goi-thau-thay-the-goi-pin-cho-may-tinh-dieu-khien-dung-cho-may-carm-ge-oec-fluorostar-7900/4821.

2. Mời chào giá “Bảo trì hệ thống chụp cắt lớp CT 16 lớp cắt Brivo CT385 cho Khoa Chẩn đoán hình ảnh năm 2024”.

http://bvphuchoichucnanghcm.vn/tin-tuc/thong-bao-moi-chao-bao-gia-ve-viec-thong-bao-moi-don-vi-chao-gia-goi-thau-bao-tri-he-thong-chup-cat-lop-ct16-lop-cat-brivo-ct385-cho-khoa-chan-doan-hinh-anh-nam-2024/4820.

3. Mời chào giá “Bảo trì, bảo dưỡng máy chạy thận cho Khoa Thận nhân tạo năm 2024”.

http://bvphuchoichucnanghcm.vn/tin-tuc/thong-bao-moi-chao-bao-gia-ve-viec-thong-bao-moi-don-vi-chao-gia-goi-thau-bao-tri-bao-duong-may-chay-than-cho-khoa-than-nhan-tao-nam-2024/4819.

4. Mời chào báo giá “Thay thế bộ kit bảo dưỡng cho máy thở Savina 300”.

http://bvphuchoichucnanghcm.vn/tin-hoat-dong/thong-bao-moi-chao-bao-gia-ve-viec-thong-bao-moi-don-vi-chao-gia-goi-thau-thay-the-bo-kit-bao-duong-cho-may-tho-savina-300/4822

5. Mời chào báo giá “In ấn phẩm năm 2024”.

http://bvphuchoichucnanghcm.vn/tin-hoat-dong/thong-bao-moi-chao-bao-gia-ve-viec-bao-gia-in-an-pham-nam-2024/4823

6. Mời chào báo giá “Mua sắm mực in các loại năm 2024”.

http://bvphuchoichucnanghcm.vn/tin-hoat-dong/thong-bao-moi-chao-bao-gia-ve-viec-bao-gia-mua-sam-muc-in-cac-loai-nam-2024/4824

II. Yêu cầu báo giá:

- Hồ sơ báo giá hợp lệ: Báo giá phải có đầy đủ thông tin đơn vị báo giá, ngày, tháng, năm ký phát hành báo giá và thời gian hiệu lực của báo giá, đồng thời phải có ký xác nhận và đóng dấu theo quy định và các yêu cầu khác theo đúng nội dung yêu cầu mời chào giá.

- Báo giá đã bao gồm thuế, phí giao hàng, lắp đặt, kiểm định theo quy định (nếu có) tại Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp.

III. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG - ĐIỀU TRỊ BỆNH NGHỀ NGHIỆP.

- Địa chỉ: Số 313 Âu Dương Lân, Phường 2, Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh.

IV. Cách thức tiếp nhận báo giá: Theo yêu cầu mời chào giá.

V. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Theo yêu cầu mời chào giá.

VI. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Theo yêu cầu mời chào giá.

VII. Hồ sơ báo giá bao gồm: Theo yêu cầu mời chào giá.

Chuyên đề