Bệnh viện Chợ Rẫy đính chính thông tin

0:00 / 0:00
0:00
Bệnh viện Chợ Rẫy thông báo đính chính thông tin đã đăng tải với nội dung sau:

1. Thông báo mời chào giá số 571/BVCR-KD, ngày 17/11/2023 cho gói thầu mua sắm: Hóa chất, hóa chất xét nghiệm và vật tư tiêu hao phụ trợ đi kèm để sử dụng trên thiết bị xét nghiệm đồng bộ lần 1 năm 2024 của Bệnh viện Chợ Rẫy được đăng tải trên Báo Đấu thầu tại đường link https://baodauthau.vn/benh-vien-cho-ray-thong-bao-moi-chao-gia-post146679.html (ngày 17/11/2023) và trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện Chợ Rẫy http://choray.vn/Default.aspx?tabid=135&ID=11569.

2. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ 00 ngày 17 tháng 11 năm 2023 đến trước 17 giờ 00 ngày 28 tháng 11 năm 2023.

Nay, Bệnh viện Chợ Rẫythông báo đính chính với nội dung như sau:

44 mục mời báo giá điều chỉnh các nội dung về tên, đơn vị tính, tính năng kỹ thuật, số lượng, trong đó có 02 mục tại số thứ tự 155 và số thứ tự 113 không còn nhu cầu mời báo giá. 08 phần điều chỉnh tên gọi của phần (chi tiết danh mục hoàn chỉnh sau điều chỉnh đính kèm thông báo này, đề nghị Quý Công ty báo giá lấy theo số thứ tự của danh mục đính kèm).

(Các thông tin khác giữ nguyên không thay đổi).

Tải tài liệu đính kèm

Chuyên đề