Ngày 29/01: Có 3/440 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 440 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 29/01/2018. 
Ngày 29/01: Có 3/440 phiếu đăng ký chưa hợp lệ
Ngày 29/01: Có 3/440 phiếu đăng ký chưa hợp lệ

Trong đó, có 437 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Ninh Bình dự kiến phát hành HSMT từ ngày 01/02/2018. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT đến trước thời điểm đóng thầu. 

Nêu yêu cầu về bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT/TBMCH gói thầu quy mô nhỏ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vũng Liêm (tỉnh Vĩnh Long) và Chi cục Chăn nuôi và Thú y Ninh Bình nêu giá trị bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Các đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ từ 1% đến 1,5% giá gói thầu. 

Chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Cũng trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng nêu trên, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vũng Liêm chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan