(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có công văn gửi các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo dự kiến Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách của địa phương.
Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Báo cáo này bao gồm nội dung đánh giá tình hình thực hiện Chương trình/Kế hoạch hành động về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và xây dựng Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Cụ thể, đối với báo cáo dự kiến Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của ngành, lĩnh vực và địa phương, Bộ KH&ĐT đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương báo cáo theo nội dung chủ yếu quy định tại mục C của Chỉ thị 18/CT-TTg ngày 13/4/2020 về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và đánh giá theo Chương trình/Kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 của bộ, ngành và địa phương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với dự kiến Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, Bộ KH&ĐT đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương báo cáo và đề xuất các nhiệm vụ, đề án đưa vào Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm theo phân công tại đề cương nội dung và phụ lục kèm theo.

Bộ KH&ĐT cũng yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương gửi báo cáo trước ngày 31/7/2020.