Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh thông báo thuê tư vấn thẩm định giá

0:00 / 0:00
0:00
Kính gửi: Các tổ chức/đơn vị tư vấn thẩm định giá.
Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh thông báo thuê tư vấn thẩm định giá

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Thông tư số 14/2020/TT-BYT, ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế về việc quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập;

Căn cứ văn bản số 5888/BYT-TB-CT, ngày 29/10/2020 của Bộ Y tế về hướng dẫn triển khai đấu thầu trang thiết bị y tế theo Thông tư số 14/2020/TT-BYT;

Căn cứ các Quyết định: Số 4249/QĐ-UBND, ngày 25/10/2018 về việc phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Quảng Ninh; số 4378/QĐ-UBND, ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trung tâm Y tế huyện Bình Liêu; số 4381/QĐ-UBND, ngày 30/10/2018 về việc phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Lão khoa tỉnh Quảng Ninh; số 4382/QĐ-UBND, ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Dự án Đầu tư bổ sung cơ sở vật chất cho Trung tâm Bảo trợ tâm thần thuộc Bệnh viện Bảo vệ chăm sóc sức khỏe tâm thần tỉnh Quảng Ninh; số 4384/QĐ-UBND, ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Dự án Đầu tư bổ sung cơ sở vật chất kết hợp với cải tạo và nâng cấp, mở rộng khuôn viên Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ;

Căn cứ Quyết định số 2684/QĐ-UBND, ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ đầu tư 07 dự án thuộc lĩnh vực y tế;

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ninh đang triển khai các gói thầu khí y tế, công nghệ thông tin, xử lý nước thải và trang thiết bị y tế chuyên dùng thuộc 05 dự án lĩnh vực y tế, bao gồm:

(1) Đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Quảng Ninh (gói thầu số 05: Xây dựng, lắp đặt hệ thống công nghệ thông tin, hệ thống xử lý nước thải; gói thầu số 06: Mua sắm trang thiết bị chuyên dùng);

(2) Đầu tư bổ sung cơ sở vật chất cho Trung tâm Bảo trợ tâm thần thuộc Bệnh viện Bảo vệ chăm sóc sức khỏe tâm thần tỉnh Quảng Ninh (gói thầu số 05: Xây dựng, lắp đặt hệ thống công nghệ thông tin; hệ thống xử lý nước thải; gói thầu mua sắm trang thiết bị chuyên dùng);

(3) Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trung tâm Y tế huyện Bình Liêu (gói thầu số 06: Xây dựng, lắp đặt hệ thống công nghệ thông tin, hệ thống xử lý nước thải; gói thầu số 07: Mua sắm trang thiết bị y tế);

(4) Đầu tư bổ sung cơ sở vật chất kết hợp với cải tạo và nâng cấp, mở rộng khuôn viên Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ (gói thầu số 05: Xây dựng, cung cấp, lắp đặt hệ thống khí y tế, hệ thống công nghệ thông tin, hệ thống xử lý nước thải; gói thầu số 06: Mua sắm trang thiết bị chuyên dùng);

(5) Đầu tư nâng cấp mở rộng Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái (gói thầu trang thiết bị y tế chuyên dùng);

(6) Dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Lão khoa tỉnh Quảng Ninh (gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế).

Hiện nay, Ban có nhu cầu thuê tổ chức/ đơn vị thực hiện tư vấn thực hiện công tác thẩm định giá vật tư, trang thiết bị các gói thầu khí y tế, công nghệ thông tin, xử lý nước thải và trang thiết bị y tế chuyên dùng thuộc 06 dự án nêu trên.

Các tổ chức/ đơn vị tư vấn có khả năng, nhu cầu tham gia đề nghị cung cấp thông tin, hồ sơ năng lực gửi về Ban theo thông tin như sau:

Thời hạn nhận thông tin: Từ ngày đăng thông báo đến trước 16h30, ngày 24/10/2022.

Địa chỉ nhận thông tin: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ninh. Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Bộ phận thường trực: Ông Phan Thành Luân - SĐT: 0375733850.

Hình thức nhận hồ sơ: 01 bộ hồ sơ bản cứng.

Đề nghị các tổ chức/ đơn vị tư vấn thẩm định giá nêu rõ gói thầu, dự án mà tổ chức/ đơn vị có nhu cầu tham gia để Ban tổ chức lựa chọn trong bước tiếp theo.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ninh trân trọng thông báo.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư