Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh thông báo nhu cầu mua sắm TTBYT

0:00 / 0:00
0:00
Kính gửi: Các tổ chức/ cá nhân cung cấp hàng hóa.

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; Thông tư số 14/2020/TT-BYT, ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế về việc quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập; Thông tư số 05/2020/TT-BYT, ngày 01/8/2022 của Bộ Y tế về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, ngày 08/11/2021;

Căn cứ văn bản số 5888/BYT-TB-CT, ngày 29/10/2020 của Bộ Y tế về hướng dẫn triển khai đấu thầu trang thiết bị y tế theo Thông tư số 14/2020/TT-BYT; số 1672/BYT-TB-CT ngày 01/4/2022 của Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện quy định kê khai, công khai giá trang thiết bị y tế;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: Số 4384/QĐ-UBND, ngày 30/10/2018 về việc phê duyệt Dự án Đầu tư bổ sung cơ sở vật chất kết hợp với cải tạo và nâng cấp, mở rộng khuôn viên Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ; số 4378/QĐ-UBND, ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trung tâm Y tế huyện Bình Liêu; số 339/QĐ-UBND, ngày 04/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Dự án Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần tỉnh Quảng Ninh; số 3635/QĐ-UBND, ngày 29/8/2018 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2) Dự án Đầu tư bổ sung cơ sở vật chất kết hợp với cải tạo và nâng cấp, mở rộng khuôn viên Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ; số 3637/QĐ-UBND, ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2) Dự án Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trung tâm Y tế huyện Bình Liêu; số 778/QĐ-UBND, ngày 12/3/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2) Dự án Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần tỉnh Quảng Ninh.

Trên cơ sở tiêu chuẩn định mức, cấu hình, tiêu chuẩn kỹ thuật trang thiết bị y tế tại văn bản số 5389/SYT-KHTC, ngày 12/10/2022 của Sở Y tế nêu trên, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ninh thông báo nhu cầu mua sắm trang thiết bị y tế thuộc 03 dự án: Đầu tư bổ sung cơ sở vật chất kết hợp với cải tạo và nâng cấp, mở rộng khuôn viên Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ; cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trung tâm Y tế huyện Bình Liêu; cải tạo, nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần tỉnh Quảng Ninh. Danh mục trang thiết bị, số lượng, cấu hình và đặc tính kỹ thuật tối thiểu (chi tiết yêu cầu theo phụ lục 01, 02, 03 đính kèm).

Các tổ chức/cá nhân có khả năng, nhu cầu cung ứng đề nghị cung cấp các thông tin của hàng hóa nêu trên, cụ thể như sau:

(1) Tên hàng hóa, ký mã hiệu/ nhãn mác sản phẩm, hãng sản xuất/ hãng chủ sở hữu, nước sản xuất, cấu hình, thông số kỹ thuật (bao gồm cả quy cách đóng gói) các vật tư, sinh phẩm, hóa chất mà đơn vị đề xuất cung cấp (kèm theo catalogue, tài liệu kỹ thuật, tài liệu chứng minh các tiêu chuẩn ISO, EC, FDA... của sản phẩm).

(2) Số lưu hành, số giấy phép nhập khẩu... (nếu có) của các hàng hóa chào hàng (kèm theo tài liệu công bố, giấy phép lưu hành, giấy phép nhập khẩu... còn hiệu lực).

(3) Phân loại (A, B, C, D) đối với các hàng hóa là trang thiết bị y tế (kèm theo tài liệu phân loại).

(4) Phân nhóm theo thông tư 14/2020/TT-BYT đối với hệ thống máy chính và của các thiết bị kèm theo (nếu có) (gửi kèm theo tài liệu chứng minh phân nhóm).

(5) Giá cụ thể của hàng hóa.

(6) Thời gian bảo hành của hàng hóa.

(7) Đường link công khai giá trên Cổng kê khai của Bộ Y tế theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế.

(8) Hợp đồng cung cấp loại hàng hóa đơn vị chào trong vòng 12 tháng (nếu có).

(biểu chào có tối thiểu các nội dung theo phụ lục 01, 02, 03 đính kèm).

Thời hạn nhận thông tin: Từ ngày đăng thông báo đến trước 16h30, ngày 24/10/2022.

Địa chỉ nhận thông tin: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ninh. Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Bộ phận thường trực: Ông Phạm Khắc Đoàn - SĐT: 0979.074.515 (Dự án Đầu tư bổ sung cơ sở vật chất kết hợp với cải tạo và nâng cấp, mở rộng khuôn viên Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ); ông Phan Thành Luân - SĐT: 0375.733.850 (Dự án Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trung tâm Y tế huyện Bình Liêu); ông Tô Tiến Tâm - SĐT: 0329.836.668 (Dự án Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần tỉnh Quảng Ninh).

Hình thức nhận hồ sơ: 01 bộ hồ sơ bản cứng + 01 USB chứa bản mềm toàn bộ tài liệu cần cung cấp nêu trên và bản chào giá bằng file .pdf, file word hoặc excel.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ninh trân trọng thông báo.

Tải phụ lục đính kèm: Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3

Chuyên đề

Kết nối đầu tư