Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Mỹ Tú thông báo yêu cầu báo giá

0:00 / 0:00
0:00
Kính gửi: Các nhà sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định 24/2024/NĐ-CP, ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Mỹ Tú có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thiết bị thuộc công trình sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị cho Phòng Khám đa khoa khu vực Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng với các nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Mỹ Tú. Địa chỉ: Khu hành chính UBND huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Hồng Quốc Khánh - Viên chức quản lý dự án. Số điện thoại: 0913.891.622.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Địa chỉ tiếp nhận tại Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Mỹ Tú. Địa chỉ: Khu hành chính UBND huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 06/5/2024 đến trước 16h30 ngày 20/5/2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 20/5/2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

2. Nội dung công việc: Cung cấp trang thiết bị y tế cho Phòng Khám đa khoa khu vực Mỹ Phước để làm cơ sở tổ chức đấu thầu theo quy định.

2. Danh mục, số lượng các trang thiết bị: chi tiết theo phụ lục 1 đính kèm.

3. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Phòng Khám đa khoa khu vực Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng.

4. Thời gian giao hàng dự kiến: Giao 1 lần theo thơi gian hợp đồng được ký (60 ngày kể từ khi ký hợp đồng).

5. Dự kiến các điều khoản tạm ứng và thanh toán: Theo quy định hiện hành.

6. Các thông tin khác:

- Nhà sản xuất, nhà cung cấp có thể cung cấp báo giá cho một hoặc nhiều loại thiết bị được yêu cầu báo giá;

- Nhà sản xuất, nhà cung cấp báo giá theo mẫu phụ lục 2 đính kèm;

Đính kèm theo bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị y tế (phụ lục 1) và mẫu báo giá (phụ lục 2).

Xin trân trọng cảm ơn./.

Tải file thông báo số: 141/BQLDA-XD ngày 04/5/2024 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Mỹ Tú về việc thông báo yêu cầu báo giá trang thiết bị dự án sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị cho Phòng Khám đa khoa khu vực Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng tại đây.

Chuyên đề