Ban hành Thông tư sửa đổi 4 thông tư liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
Thông tư 02 quy định rõ hơn về thẩm quyền thẩm định và phê duyệt dự toán dự toán xây dựng
Thông tư 02 quy định rõ hơn về thẩm quyền thẩm định và phê duyệt dự toán dự toán xây dựng

Cụ thể, Thông tư 02 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 ban hành định mức xây dựng; Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng.

Thông tư mới đã sửa đổi, bổ sung, quy định rõ hơn nhiều nội dung, trong đó có quy định rõ hơn về vấn đề thẩm quyền thẩm định. Cụ thể, thẩm quyền thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP. Đối với dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thẩm quyền thẩm định thực hiện theo quy định tại Khoản 13 Điều 1 và Điểm a Khoản 2 Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

Thẩm quyền thẩm định và phê duyệt dự toán xây dựng thực hiện theo quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 10 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP. Trong đó, đối với dự toán gói thầu chìa khóa trao tay và gói thầu hỗn hợp (EPC, EC, EP, PC) thì dự toán gói thầu phải được Người quyết định đầu tư tổ chức thẩm định và phê duyệt trước khi lựa chọn nhà thầu. Trường hợp cần thiết, Người quyết định đầu tư xem xét ủy quyền để Chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí khảo sát cùng với nhiệm vụ khảo sát. Đối với dự toán chi phí các công việc chuẩn bị để lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) hoặc bằng dự toán chi tiết theo quy định và đã được thẩm định, phê duyệt trong tổng mức đầu tư thì không phải thẩm định, phê duyệt lại.

Về đơn giá nhân công, Thông tư 02 hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ hướng dẫn của Thông tư này chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khảo sát hoặc thuê tư vấn có đủ điều kiện năng lực khảo sát, thu thập thông tin, tham khảo khung đơn giá nhân công xây dựng bình quân do Bộ Xây dựng công bố để công bố hoặc ủy quyền công bố đơn giá nhân công xây dựng định kỳ hàng tháng, hoặc quý hoặc khi có sự thay đổi về giá nhân công trên thị trường xây dựng làm cơ sở lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn.

Các nội dung về giá gói thầu xây dựng; sử dụng chi phí dự phòng; giá ca máy cũng được sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn rõ hơn tại Thông tư 02.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 5/9/2020.

Chuyên đề