(BĐT) - Ngày 8/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 70/NQ-CP về cơ chế tài chính áp dụng đối với vốn đối ứng các dự án thành phần thuộc Dự án “Phát triển các Đại học Quốc gia Việt Nam”, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Chính phủ đồng ý cơ chế tài chính áp dụng đối với vốn đối ứng của các dự án thành phần thuộc Dự án Phát triển các đại học quốc gia Việt Nam, vay vốn WB theo tỷ lệ ngân sách trung ương cấp phát 90%; Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM và Đại học Đà Nẵng tự bố trí 10% từ nguồn thu hợp pháp của các trường.

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM và Đại học Đà Nẵng căn cứ quy định pháp luật hiện hành và quyết định của các cấp có thẩm quyền về đầu tư công, các cơ quan chủ quản đăng ký nhu cầu và bố trí kế hoạch đầu tư công các nguồn vốn giai đoạn 2021-2025 cho dự án thành phần của mình.