(BĐT) - Dự án "Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam" sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Australia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Australia tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tái cơ cấu kinh tế

Mục tiêu các hoạt động phù hợp với mục tiêu chung của Dự án và tập trung nghiên cứu về tác động của cải cách kinh tế với bình đẳng giới; rà soát chính sách cạnh tranh và sửa đổi Luật Cạnh tranh; theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư; thực hiện các cam kết với EU và AEC.

Gia hạn thời gian thực hiện Dự án đến hết ngày 30/6/2017. Vốn bổ sung của Dự án trị giá 522.000 AUD, trong đó vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Australia là 500.000 AUD (tương đương 360.000 USD); vốn đối ứng 490 triệu đồng (tương đương 22.000 USD).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư được Thủ tướng giao là cơ quan chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện việc điều chỉnh Dự án theo đúng mục tiêu của Dự án và quy định hiện hành về quản lý và sử dụng vốn ODA.