(BĐT) - Từ ngày 22/9, Thông tư số 12/2016/TT-BKH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài có hiệu lực thi hành.

Theo đó, trường hợp chủ dự án không đủ năng lực để trực tiếp quản lý chương trình, dự án ODA do dự án, chương trình có tính đặc thù đã quy định việc thuê quản lý dự án (QLDA) từ bên ngoài tại điều ước quốc tế cụ thể, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi thì chủ dự án được thuê tư vấn có đủ năng lực để thực hiện một phần hoặc toàn bộ nội dung QLDA theo hợp đồng ký kết giữa chủ dự án và tư vấn. Việc tuyển dụng tư vấn được tiến hành theo quy định về đấu thầu áp dụng đối với dự án.