9 tháng 2021, PVT đạt 362,1 tỷ đồng lợi nhuận

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí (mã chứng khoán: PVT) công bố Báo cáo tài chính quý III/2021 của công ty mẹ với doanh thu đạt 666,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 110,2 tỷ đồng, lần lượt tăng 21% và giảm 17,5% so với cùng kỳ 2020.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 2.069,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 362,1 tỷ đồng, lần lượt tăng 11,8% và 12,7% so với cùng kỳ 2020.

Tính tới 30/9/2021, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 10,5% so với đầu năm lên 7.630,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là đầu tư tài chính dài hạn đạt 2.122,6 tỷ đồng, chiếm 27,8% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 2.067,2 tỷ đồng, chiếm 27,1% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 2.022,8 tỷ đồng, chiếm 26,5% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.001,9 tỷ đồng, chiếm 13,1% tổng tài sản và các tài sản khác.

Chuyên đề