(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp (DN) và hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ. 
12 thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh đã được sửa đổi, bổ sung. Ảnh: Phan Tường Anh

12 thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh đã được sửa đổi, bổ sung. Ảnh: Phan Tường Anh

Danh mục được ban hành trên cơ sở một số nội dung và các biểu mẫu đã được sửa đổi tại Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT (TT02) ngày 8/1/2019 của Bộ KH&ĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT (TT20) hướng dẫn về đăng ký thành lập DN.

Theo đó, Bộ KH&ĐT ban hành 2 bảng danh mục TTHC trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của DN và hộ kinh doanh được sửa đổi, bổ sung với 65 thủ tục. Thứ nhất là Danh mục 53 TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của DN như: Đăng ký thành lập DN tư nhân; đăng ký thành lập công ty TNHH MTV; đăng ký thành lập công ty cổ phần… Thứ hai là Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh với 12 TTHC như: đăng ký thành lập hộ kinh doanh; đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh… Việc sửa đổi, bổ sung các danh mục TTHC nhằm đảm bảo sự phù hợp quy định.

Tháng 1/2019, Bộ KH&ĐT đã ban hành TT02 sửa đổi, bổ sung một số điều của TT20 hướng dẫn về đăng ký thành lập DN. TT02 sửa đổi cơ bản các biểu mẫu liên quan đến các TTHC trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của DN và của hộ kinh doanh nên đã tác động đến toàn bộ các TTHC tại cấp tỉnh trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của DN và các TTHC tại cấp huyện trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh.