4 gói thầu dịch vụ xe buýt trăm tỷ đồng tại TP.HCM: Chỉ Xe khách Phương Trang nộp HSDT

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Tư vấn khoa học và công nghệ cầu đường cảng (Bên mời thầu) vừa mở thầu 4 gói thầu cung cấp dịch vụ xe buýt thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung ứng sản phẩm dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên địa bàn TP.HCM. Nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu (HSDT) ở 4 gói thầu là Công ty CP Xe khách Phương Trang Futabuslines.

4 gói thầu trên sử dụng nguồn kinh phí trợ giá xe buýt - ngân sách TP.HCM, được đấu thầu qua mạng, do Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM làm Chủ đầu tư.

Theo biên bản mở thầu, Công ty CP Xe khách Phương Trang Futabuslines là nhà thầu duy nhất nộp HSDT cả 4 gói thầu. Trong đó, giá dự thầu tại Gói thầu Cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên tuyến xe buýt số 166, 167, 168 và 169 là 89,051 tỷ đồng. Giá dự thầu tại Gói thầu Cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên tuyến xe buýt số 153, 154, 155 và 156 là 106,329 tỷ đồng. Giá dự thầu tại Gói thầu Cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên tuyến xe buýt số 157, 158, 159, 160 và 161 là 105,532 tỷ đồng. Giá dự thầu tại Gói thầu Cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên tuyến xe buýt số 162, 163, 164 và 165 là 99,388 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng 4 gói thầu đều là 60 tháng, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Trước đó, trong tháng 12/2023 và tháng 1/2024, Trung tâm Tư vấn khoa học và công nghệ cầu đường cảng công bố Công ty CP Xe khách Phương Trang Futabuslines trúng 5 gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung ứng sản phẩm dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên địa bàn TP.HCM. Trong đó, giá trúng thầu tại Gói thầu Cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên tuyến xe buýt số 9, 47 và 84 là 168,189 tỷ đồng. Giá trúng thầu tại Gói thầu Cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên tuyến xe buýt số 78 và 79 là 93,734 tỷ đồng. Giá trúng thầu tại Gói thầu Cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên tuyến xe buýt số 16, 41, 61, 73 và 151 là 338,416 tỷ đồng. Giá trúng thầu tại Gói thầu Cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên tuyến xe buýt số 68, 86 và 102 là 210,11 tỷ đồng. Giá trúng thầu tại Gói thầu Cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên tuyến xe buýt số 29, 57, 99 và 141 là 387,017 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng 5 gói thầu này đều là 60 tháng.

Chuyên đề