(BĐT) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến Dự thảo Thông tư bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Theo đó, dự thảo đề xuất bãi bỏ Thông tư số 61/2010/TT-BTC hướng dẫn miễn thuế nhập khẩu đối với máy thu trực canh cấp cho ngư dân.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, Thông tư số 11/2012/TT-BTC hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu đối với hàng hoá là vật liệu xây dựng đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan để xây dựng, sửa chữa và bảo dưỡng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chung trong khu phi thuế quan cũng được đề xuất bãi bỏ.