(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương hướng dẫn đánh giá thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) năm 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển KTXH năm 2022 theo Chỉ thị số 20/CT-TTg.
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 được xây dựng trên cơ sở đánh giá đầy đủ, chính xác kết quả thực hiện Kế hoạch năm 2021 và dự báo tình hình trong nước, thế giới. Ảnh: Lê Tiên

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 được xây dựng trên cơ sở đánh giá đầy đủ, chính xác kết quả thực hiện Kế hoạch năm 2021 và dự báo tình hình trong nước, thế giới. Ảnh: Lê Tiên

Bộ KH&ĐT lưu ý, Kế hoạch phát triển KTXH năm 2022 phải được xây dựng trên cơ sở đánh giá đầy đủ, chính xác tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH năm 2021 và dự báo tình hình trong nước, thế giới và khu vực trong giai đoạn tới tác động đến phát triển KTXH của đất nước. Nội dung chủ yếu của Kế hoạch năm 2022 gồm bối cảnh xây dựng kế hoạch 2022, mục tiêu tổng quát, mục tiêu chủ yếu và một số cân đối lớn, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu.

Các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, đề xuất các định hướng, nhiệm vụ chủ yếu của năm 2022 bảo đảm thống nhất với mục tiêu chung, định hướng lớn của cả nước, đồng thời phù hợp với điều kiện thực tiễn và trình độ phát triển của từng ngành, từng địa phương. Trong đó, báo cáo rõ nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các đột phá chiến lược, các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Các mục tiêu, định hướng, giải pháp, chính sách phải bảo đảm tính khả thi, phù hợp với khả năng thực hiện và gắn với khả năng cân đối, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, gắn chặt chẽ giữa kế hoạch phát triển KTXH và kế hoạch đầu tư công…

Văn bản kèm theo đề cương, biểu mẫu với những nội dung hướng dẫn chi tiết của báo cáo. Bộ KH&ĐT đề nghị các bộ, ngành, địa phương có báo cáo, gửi về Bộ trước ngày 31/7/2021.