(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố lấy ý kiến rộng rãi về Dự thảo Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.
Dự thảo Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam đặt mục tiêu 70% sản phẩm và dịch vụ thống kê được cung cấp cho người dùng đúng hạn vào năm 2025. Ảnh: NC st

Dự thảo Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam đặt mục tiêu 70% sản phẩm và dịch vụ thống kê được cung cấp cho người dùng đúng hạn vào năm 2025. Ảnh: NC st

Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được xây dựng nhằm định hướng sự phát triển, đưa ra các mục tiêu, chương trình hành động và giải pháp cụ thể để Thống kê Việt Nam tiếp tục phát triển trong giai đoạn 10 năm tiếp theo.

Quan điểm phát triển tại Dự thảo là công bố và phổ biến thông tin thống kê trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời, minh bạch và dễ dàng tiếp cận, nhằm phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong việc đánh giá, hoạch định chiến lược, chính sách và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế; trước tiên là phục vụ việc giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực, vùng, địa phương giai đoạn 2021 - 2030.

Dự thảo Chiến lược đặt mục tiêu phấn đấu 70% sản phẩm và dịch vụ thống kê được cung cấp cho người dùng đúng hạn vào năm 2025 và tăng lên 100% vào năm 2030; tăng cường cung cấp dữ liệu vi mô theo yêu cầu của người sử dụng thông tin thống kê; đến năm 2025 cung cấp dữ liệu vi mô tăng gấp 3 lần và đến năm 2030 tăng gấp 10 lần so với năm 2020; tỷ lệ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê đạt 60% vào năm 2025; đạt 75% vào năm 2030.

Phấn đấu đến năm 2030 đạt trình độ tiên tiến trong khu vực; đến năm 2045 trở thành hệ thống thống kê hiện đại trên thế giới....