(BĐT) - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Thông báo về việc Công ty Samoocm Vina đề nghị Thành phố có văn bản xác nhận hợp tác Dự án Cải thiện chất lượng nước sông Tô Lịch tại khu vực Vĩnh Ninh - Đại Áng. 

Theo đó, UBND Thành phố giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các sở dự thảo văn bản của UBND Thành phố gửi Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc xác nhận sự cần thiết của Dự án; đồng ý tiếp nhận khoản tài trợ ODA không hoàn lại (khoảng 700.000 USD) để thực hiện Dự án.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở dự thảo văn bản của UBND Thành phố báo cáo Bộ KH&ĐT cho phép UBND Thành phố tiếp nhận tài trợ .