(BĐT) - Ưu tiên sử dụng hàng hóa trong nước phù hợp với các cam kết quốc tế là chủ trương quan trọng của Đảng và Nhà nước qua việc triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và thông qua hệ thống chính sách đấu thầu. Đây chính là chiến lược nhằm xây dựng nền kinh tế tự lực, tự cường, tạo điều kiện cho doanh nghiệp lớn mạnh, đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
Ảnh: Hồng Thái

Ảnh: Hồng Thái

Trong bối cảnh nền kinh tế, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn hiện nay, việc tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ sản xuất trong nước là giải pháp cần thiết góp phần nâng cao vị thế hàng Việt.