(BĐT) - Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) vừa công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017. Theo đó, năm 2017 Công ty đặt kế hoạch 3.077 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng 2,4% so với đã thực hiện năm 2016. 
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Lợi nhuận trước thuế 2017 dự kiến đạt 785 tỷ đồng, giảm 3,54% so với đã thực hiện năm 2016. Kế hoạch nộp ngân sách năm 2017 là 2.131 tỷ đồng, giảm 3,38% so với năm 2016.

Năm 2017 Công ty dự kiến kế hoạch đầu tư gồm 120 dự án. Trong đó, Công ty sẽ hoàn thành 10 dự án, chuyển tiếp 56 dự án, khởi công mới 48 dự án, và chuẩn bị đầu tư 6 dự án. Tổng số vốn cho 120 dự án này là 737 tỷ đồng được sử dụng từ nguồn vốn của Công ty.