Trong 54 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội tại TPHCM thì có 16 người tự ứng cử.
Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất thông qua số lượng, cơ cấu, thành phần người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026

Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất thông qua số lượng, cơ cấu, thành phần người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026

Thông tin trên được Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026, công bố ngày 15.3.

Cụ thể, trong 54 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội thì có 18 hồ sơ là người ngoài Đảng (chiếm tỉ lệ 33%); 16 người ứng cử là nữ giới (chiếm 30%); 8 người ứng cử dưới 40 tuổi (chiếm 15%).

Còn trong 173 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND TPHCM có 23 hồ sơ là người ngoài Đảng (chiếm 13%); 58 người ứng cử là nữ giới (chiếm 34%); 29 người ứng cử dưới 40 tuổi (chiếm 17%).

Ngoài ra, có 15 hồ sơ tái ứng cử và 16 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội và 51 người tái ứng cử và 13 người tự ứng cử đại biểu HĐND TPHCM.

Riêng về trình độ người ứng cử, có 96% người ứng cử đại biểu Quốc hội có trình độ trên đại học và đại học. Tỷ lệ này đối với người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM là 97%.

Trước đó, Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã thống nhất giới thiệu 45 đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội và 106 đại biểu ứng cử đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo kế hoạch, vào ngày 18.3, Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 sẽ được tổ chức để lập danh sách sơ bộ những người được giới thiệu ứng cử và những người tự ứng cử. Trước ngày 19.3, TPHCM sẽ nộp hồ sơ ứng cử viên đại biểu Quốc hội về Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội tại TPHCM là 10 đơn vị, sẽ bầu ra 30 đại biểu Quốc hội vào ngày 23.5.

Số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND TPHCM là 32 đơn vị, sẽ bầu 95 đại biểu HĐND TPHCM.

Theo Lao động