(BĐT) - Sáng 1/10, Thường trực Tiểu ban Kinh tế - Xã hội của Đại hội Đảng XIII đã họp dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban, để thảo luận, thống nhất một số nội dung của 2 văn kiện mà Tiểu ban đang xây dựng.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp của Thường trực Tiểu ban Kinh tế - Xã hội của Đại hội Đảng XIII. Ảnh: Hiếu Nguyễn

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp của Thường trực Tiểu ban Kinh tế - Xã hội của Đại hội Đảng XIII. Ảnh: Hiếu Nguyễn

Thường trực Tiểu ban đã nghe Tổ trưởng Tổ biên tập, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày về việc tiếp thu, hoàn thiện các tờ trình, báo cáo về Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Phương hướng nhiệm vụ phát triển 5 năm 2021 - 2025. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Tổ biên tập tiếp tục tiếp thu các ý kiến, cách viết làm sao thể hiện khát vọng dân tộc, hào khí phát triển đất nước, thôi thúc lòng người.

Về dự kiến tốc độ tăng trưởng giai đoạn tới, Thủ tướng nhấn mạnh, tình hình thế giới diễn biến phức tạp trong khi nước ta hội nhập quốc tế sâu rộng, nhiều vấn đề khó lường, cần có giải trình, làm rõ về mức phấn đấu tăng trưởng. Đồng thời rà soát lại, nhấn mạnh, làm rõ các thành tựu, kết quả nổi bật trong thời gian gần đây. Thủ tướng cho biết, theo số liệu thống kê mới nhất thì dự kiến cả năm tăng trưởng có khả năng đạt từ 6,9 - 7%.

Về các đột phá chiến lược, nêu rõ thêm lý do đưa ra các đột phá mới để nhấn mạnh vai trò của các yếu tố mới này với sự đổi mới mạnh mẽ về tư duy, đột phá trong cách nghĩ, cách làm và tập trung thực hiện. Thủ tướng cho rằng, việc tiếp tục cải cách thể chế là một đột phá chiến lược cần thiết.

Thủ tướng nhấn mạnh, Dự thảo 2 văn kiện cần đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp thực sự trọng tâm, ưu tiên, mang tính đột phá để thực hiện được mục tiêu đề ra.