(BĐT) - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Quyết định 1970/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đặt mục tiêu hiện đại hóa theo hướng đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững. Ảnh minh họa: NC st

Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đặt mục tiêu hiện đại hóa theo hướng đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững. Ảnh minh họa: NC st

Mục tiêu tổng quát của Chiến lược là hiện đại hóa Thống kê Việt Nam theo hướng đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và vững chắc với hệ thống tổ chức phù hợp; nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyên nghiệp; công nghệ hiện đại; sản xuất, cung cấp và phổ biến thông tin thống kê theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế; hình thành hệ thống thông tin thống kê quốc gia tập trung, thống nhất, thông suốt, chất lượng và hiệu quả; đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin thống kê ngày càng tăng. Phấn đấu đến năm 2030, Thống kê Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực ASEAN và đến năm 2045 trở thành hệ thống thống kê hiện đại trên thế giới.

Theo Chiến lược, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, UBND thực hiện xây dựng các đề án tại Phụ lục kèm theo Quyết định này và một số nhiệm vụ chủ yếu. Trong đó, ban hành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện, khung theo dõi thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê của bộ, ngành, địa phương; định kỳ 2 năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Chiến lược; phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng nhằm đảm bảo an toàn hệ thống thông tin dữ liệu. Đồng thời, huy động các nguồn lực trong và ngoài nước thực hiện Chiến lược; bố trí nguồn vốn đầu tư công để thực hiện đầu tư trung tâm dữ liệu thống kê tập trung và trụ sở cơ quan thống kê tại địa phương…