Thông báo nhu cầu mua sắm trang thiết bị y tế Dự án Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trung tâm Y tế huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh

0:00 / 0:00
0:00
Kính gửi: Các tổ chức/cá nhân cung cấp hàng hóa.

Thực hiện Thông tư số 14/2020/TT-BYT, ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập và Công văn số 5888/BYT-TB-CT, ngày 29/10/2020 của Bộ Y tế về hướng dẫn triển khai đấu thầu trang thiết bị y tế theo Thông tư số 14/2020/TT-BYT.

Căn cứ Quyết định số 4378/QĐ-UBND, ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trung tâm Y tế huyện Bình Liêu; Quyết định số 684/QĐ-UBND, ngày 08/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh một số dự án do Sở Y tế làm Chủ đầu tư; Quyết định số 2684/QĐ-UBND ngày, 12/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ đầu tư 07 dự án thuộc lĩnh vực y tế; Quyết định số 3441/QĐ-UBND, ngày 12/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển nguồn vốn đầu tư 07 dự án thuộc lĩnh vực y tế.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp thông báo nhu cầu mua sắm trang thiết bị y tế từ nguồn ngân sách tỉnh thuộc dự án Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trung tâm Y tế huyện Bình Liêu danh mục trang thiết bị, số lượng (theo phụ lục 1 đính kèm), cấu hình và đặc tính kỹ thuật tối thiểu (chi tiết yêu cầu cung cấp và đặt tính kỹ thuật tối thiểu theo phụ lục 2 đính kèm).

Các tổ chức/ cá nhân có khả năng, nhu cầu cung ứng đề nghị cung cấp các thông tin của hàng hóa nêu trên, cụ thể như sau:

1. Tên hàng hóa, ký mã hiệu/ nhãn mác sản phẩm, hãng sản xuất/hãng chủ sở hữu, nước sản xuất, cấu hình, thông số kỹ thuật (bao gồm cả quy cách đóng gói) các vật tư, sinh phẩm, hóa chất mà đơn vị đề xuất cung cấp (kèm theo catalogue, tài liệu kỹ thuật, tài liệu chứng minh các tiêu chuẩn ISO, EC, FDA... của sản phẩm).

2. Số lưu hành, số giấy phép nhập khẩu... (nếu có) của các hàng hóa chào hàng (kèm theo tài liệu công bố, giấy phép lưu hành, giấy phép nhập khẩu... còn hiệu lực).

3.Phân loại (A, B, C, D) đối với các hàng hóa là trang thiết bị y tế (Kèm theo tài liệu phân loại).

4. Phâm nhóm theo thông tư 14/2020/TT-BYT đối với hệ thống máy chính và của các thiết bị kèm theo (nếu có). Gửi kèm theo tài liệu chứng minh phân nhóm.

5. Giá cụ thể của hàng hóa.

6. Hợp đồng cung cấp loại hàng hóa đơn vị chào trong vòng 12 tháng (nếu có).

(biểu chào có tối thiểu các nội dung theo phụ lục 3, 4 đính kèm).

- Thời hạn nhận thông tin: Từ ngày đăng thông báo đến trước 16 giờ 30 phút, ngày 08/11/2021.

- Địa chỉ nhận thông tin: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh.

+ Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

+ Bộ phận thường trực: Ông Hoàng Đình Sơn - ĐT: 0914.253.838.

- Hình thức nhận hồ sơ: 01 bộ hồ sơ bản cứng + 01 USB chứa bản mềm toàn bộ tài liệu cần cung cấp nêu trên và bản chào giá bằng file .pdf, file Word hoặc Excel.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh trân trọng thông báo.

Tải thông tin về các phụ lục tại đây.

Chuyên đề