Thông báo mời xử lý, tiêu thụ tro xỉ của Công ty Nhiệt điện Sơn Động năm 2022 - 2024

0:00 / 0:00
0:00
Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV có kế hoạch tổ chức mời xử lý, tiêu thụ tro xỉ của Nhà máy nhiệt điện Sơn Động trong 03 năm (từ năm 2022 đến năm 2024)

Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV mời tất cả các đơn vị trong nước có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện xử lý, tiêu thụ tro xỉ nhà máy nhiệt điện tham dự.

Các đơn vị quan tâm có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại Phòng Kế hoạch– Đầu tư - Vật tư –Công ty nhiệt điện Sơn Động - TKV:

- Địa chỉ: Tổ dân phố Đồng Rì – TT Tây Yên tử - Huyện Sơn Động – Bắc Giang

- Điện thoại: (0204) 3588 026

Đơn vị có nguyện vọng tham gia sẽ mua một bộ hồ sơ mời xử lý, tiêu thụ tro xỉ Nhà máy nhiệt điện Sơn Động với một khoản tiền không hoàn lại là 1.000.000 VND (Bằng chữ: Một triệu đồng.) tại Phòng Kế toán tài chính – Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV. Thời gian bán hồ sơ từ 8 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 01 năm 2022 đến trước 10 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 01 năm 2022 (trong giờ làm việc hành chính).

Hồ sơ đề xuất phải được gửi đến Phòng KHĐTVT, Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV chậm nhất là trước 10 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 12 tháng 01 năm 2022.

Hồ sơ đề xuất sẽ được mở công khai vào lúc 10 giờ 15 phút ngày 12 tháng 01 năm 2022 tại Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV. Để buổi mở HSĐX đạt kết quả tốt, Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV mời Quý đơn vị nộp Hồ sơ đề xuất tới tham dự mở hồ sơ đề xuất vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Chuyên đề