Thông báo mời thầu

0:00 / 0:00
0:00
Bên mời thầu: Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng. Địa chỉ: Số 348 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội. Điện thoại/fax/email: 02438643346; 0438643340/ 0243.8642586/ ttruongxm@gmail.com.

Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng thông báo thông báo mời thầu với nội dung sau:

Tên gói thầu: Vận chuyển xi măng năm 2023.

- Loại gói thầu: Phi tư vấn.

- Giá gói thầu:

TT

TUYẾN VẬN CHUYỂN

GIÁ GÓI THẦU

(đồng)

GHI CHÚ

I

Vận chuyển đường bộ:1

XM Hoàng Thạch tại Hải Dương về:-

Kho Giáp Nhị

356.400.000


-

Kho Vĩnh Tuy

1.404.000.000


-

Trạm bê tông Hữu Huệ - TP. Thái Nguyên

2.877.120.000


3

XM Bút Sơn về:-

Kho Giáp Nhị

57.780.000


TỔNG CỘNG

4.695.300.000


II

Vận chuyển đường thủy: XM Hoàng Thạch tại Hải Dương về:

1

Cảng Hồng Vân

1.244.160.000

18

2

Cảng Liên Mạc

1.224.720.000

31

3

Cảng Chèm

1.473.120000

35

4

Cảng Binh Đoàn

1.218.780.000

40

5

Cảng Phà Đen 3 (Hà Nội)

3.186.000.000

83.5

6

Cảng Kim Lan 2

1.020.600.000

26

7

Cảng Đức Giang

1.784.160.000

10.5

TỔNG CỘNG

11.151.540.000


- Nội dung chính của gói thầu: Vận chuyển xi măng năm 2023 theo tuyến đường bộ, đường thủy từ các Công ty Sản xuất xi măng của Vicem về các địa bàn Hà Nội, Thái Nguyên.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ 01 tháng 01 năm 2023 đến 31 tháng 12 năm 2023

Nguồn vốn: Tự có.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

Thời gian phát hành HSMT: Từ 09 giờ 00, ngày 01 tháng 12 năm 2022 đến 17 giờ 00, ngày 20 tháng 12 năm 2022.

Địa điểm phát hành HSMT: Số 348, đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Điện thoại/fax/email: 02438643346; 02438643340/ 0243.8642586/ ttruongxm@gmail.com.

Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (hai triệu đồng chẵn).

Bảo đảm dự thầu: 1,5% giá trị gói thầu và nộp bằng thư bảo lãnh hoặc tiền mặt trước thời điểm đóng thầu.

Thời điểm đóng thầu: 12 giờ 00, ngày 21 tháng 12 năm 2022.

Thời điểm mở thầu: 13 giờ 00, ngày 21 tháng 12 năm 2022.

Chuyên đề