Thông báo mời nộp hồ sơ đề xuất RFP-12-2022 và RFP-13-2022

0:00 / 0:00
0:00
Dự án Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa do USAID tài trợ (USAID LinkSME)

Mời nộp hồ sơ đề xuất (RFP) số LINKSME-RFP-12-2022

“Tổ chức các khóa đào tạo chuyển đổi số cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa dựa trên chương trình đào tạo được xây dựng năm 2021”

Ngày phát hành: 25/8/2022.

Ngày hết hạn: 15/9/2022, 17h30 giờ Hà Nội.

IESC cần tuyển công ty hoặc tổ chức của Việt Nam có đủ năng lực và đăng ký hợp pháp để hỗ trợ Cục Phát triển doanh nghiệp trong việc tổ chức các khóa đào tạo chuyển đổi số cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa dựa trên chương trình đào tạo được xây dựng năm 2021.

Xin vui lòng truy cập đường link sau đây để biết thêm chi tiết về thư mời nộp hồ sơ đề xuất (RFP): Vietnam USAID LinkSME Project Request for Proposals - Digital Transformation Training Courses for SMEs.

-----------------------------------------------------------------

USAID Linkages for Small & Medium Enterprises (USAID LinkSME)

Request for Proposal (RFP) No. LINKSME-RFP-12-2022

“Organize DX training courses for SMEs based on training programs developed in 2021”

Issue date: August 25, 2022.

Closing date:September 15, 2022, 5:30 p.m. Hanoi time.

IESC is seeking a qualified and legally registered Vietnamese company or organizations to support AED to organize DX training courses for SMEs based on the training programs developed in 2021.

Please refer to the following link for more details of the RFP: Vietnam USAID LinkSME Project Request for Proposals – Digital Transformation Training Courses for SMEs.

-----------------------------------------------------------------

Mời nộp hồ sơ đề xuất (RFP) số LINKSME-RFP-13-2022

“Xây dựng và triển khai bộ công cụ chuyển đổi số, dựa trên phần mềm ERP mã nguồn mở quốc tế, được thiết kế riêng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam”

Ngày phát hành: 09/9/2022.

Ngày hết hạn: 30/9/2022, 17h30 giờ Hà Nội.

IESC cần tuyển công ty hoặc tổ chức của Việt Nam có đủ năng lực và đăng ký hợp pháp để hỗ trợ Cục Phát triển doanh nghiệp trong việc xây dựng và triển khai bộ công cụ chuyển đổi số, dựa trên phần mềm ERP mã nguồn mở quốc tế, được thiết kế riêng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam.

Xin vui lòng truy cập đường link sau đây để biết thêm chi tiết về thư mời nộp hồ sơ đề xuất (RFP): Vietnam-USAID-LinkSME-Project-Request-for-Proposals-–-Develop-and-Roll-out-Digital-Transformation-Toolkit-Based-On-Enterprise-Resource-Planning-ERP-Software.pdf (iesc.org).

-----------------------------------------------------------------

Request for Proposal (RFP) No. LINKSME-RFP-13-2022

“Develop and roll-out a DX-toolkit, based on international open-source ERP software, tailored for Vietnamese SMEs”

Issue date: September 9, 2022.

Closing date:September 30, 2022, 5:30 p.m. Hanoi time.

IESC is seeking a qualified and legally registered Vietnamese company or organization to support AED to develop and roll-out a DX-toolkit, based on international open-source ERP software, tailored for Vietnamese SMEs.

Please refer to the following link for more details of the RFP: Vietnam-USAID-LinkSME-Project-Request-for-Proposals-–-Develop-and-Roll-out-Digital-Transformation-Toolkit-Based-On-Enterprise-Resource-Planning-ERP-Software.pdf (iesc.org).

Chuyên đề