Thông báo mời chào giá

0:00 / 0:00
0:00
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển hệ thông cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở thông báo nhu cầu mua sắm trang thiết bị Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Bạc Liêu.

Kính gửi: Các tổ chức/ cá nhân cung cấp hàng hóa.

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Thông tư số 14/2020/TT-BYT, ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế về việc quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập;

Công văn số 5888/BYT-TB-CT, ngày 29/10/2020 của Bộ Y tế về hướng dẫn triển khai đấu thầu trang thiết bị y tế theo Thông tư số 14/2020/TT-BYT; số 1672/BYT-TB-CT, ngày 01/4/2022 của Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện quy định kê khai, công khai giá trang thiết bị y tế;

Căn cứ Quyết định số 605/QĐ-UBND, ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Bạc Liêu;

Căn cứ Công văn số 234/GSD-MS, ngày 10/12/2021 của Ban QLDA ĐTXD và Phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Bộ Y tế về việc góp ý đề xuất nhu cầu trang thiết bị tại TYT xã và TTYT huyện (lần 4);

Căn cứ Thư không phản đối, ngày 13/12/2021 của Ngân hàng thế giới do bà Nguyễn Thùy Anh - Chủ nhiệm dự án ký;

Căn cứ Quyết định số 672/QĐ-UBND, ngày 22/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện và Kế hoạch tài chính năm 2022 dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ tuyến y tế cơ sở - dự án thành phần tỉnh Bạc Liêu;

Căn cứ Quyết định số 1181/QĐ-SYT ngày 05/9/2022 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu về việc phê duyệt yêu cầu kỹ thuật của trang thiết bị thuộc Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Bạc Liêu.

Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu (sau đây gọi tắt là PPMU Bạc Liêu) thông báo nhu cầu mua sắm trang thiết bị thuộc Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ tuyến y tế cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Bạc Liêu. Danh mục trang thiết bị, số lượng (chi tiết theo phụ lục 01 đính kèm); cấu hình và đặc tính kỹ thuật tối thiểu (chi tiết yêu cầu cung cấp và đặt tính kỹ thuật tối thiểu theo phụ lục 02 đính kèm).

Các tổ chức/ cá nhân có khả năng, nhu cầu cung ứng đề nghị cung cấp các thông tin của hàng hóa nêu trên, cụ thể như sau:

1. Tên hàng hóa, ký mã hiệu/ nhãn mác sản phẩm, hãng sản xuất/ hãng chủ sở hữu, nước sản xuất, cấu hình, thông số kỹ thuật (bao gồm cả quy cách đóng gói) các vật tư, sinh phẩm, hóa chất mà đơn vị đề xuất cung cấp (kèm theo catalogue, tài liệu kỹ thuật, tài liệu chứng minh các tiêu chuẩn ISO, EC, FDA... của sản phẩm).

2. Số lưu hành, số giấy phép nhập khẩu... (nếu có) của các hàng hóa chào hàng (kèm theo tài liệu công bố, giấy phép lưu hành, giấy phép nhập khẩu... còn hiệu lực).

3. Phân loại (A, B, C, D) đối với các hàng hóa là trang thiết bị y tế (kèm theo tài liệu phân loại).

4. Phâm nhóm theo thông tư 14/2020/TT-BYT đối với hệ thống máy chính và của các thiết bị kèm theo (nếu có). Gửi kèm theo tài liệu chứng minh phân nhóm.

5. Giá cụ thể của hàng hóa.

6. Hợp đồng cung cấp loại hàng hóa đơn vị chào trong vòng 12 tháng (nếu có).

7. Thông tin kê khai giá đối với hàng hóa là trang thiết bị y tế trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế (https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn).

(biểu chào có tối thiểu các nội dung theo phụ lục 03, 04 đính kèm).

* Ghi chú: Cho phép tổ chức/ cá nhân được tham dự 1, 2 hoặc tất cả các hàng hóa.

- Thời hạn nhận thông tin: Từ ngày đăng thông báo đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 16/9/2022.

- Địa chỉ nhận thông tin: Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu. Địa chỉ: Số 7 Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Bộ phận thường trực: Ông Lê Thanh Bạch - ĐT: 0913.161.036.

- Hình thức nhận hồ sơ: 01 bộ hồ sơ bản cứng + 01 USB chứa bản mềm toàn bộ tài liệu cần cung cấp nêu trên và bản chào giá bằng file pdf, file word hoặc excel.

PPMU Bạc Liêu trân trọng thông báo.

Tải phụ lục đính kèm tại đây.

Chuyên đề