Thành lập Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

(BĐT) - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng do Nhà nước sở hữu, đồng thời kế thừa toàn bộ quyền lợi và trách nhiệm của đơn vị cũ.

Trung tâm Lưu ký chứng khoán sẽ được chuyển đổi sang mô hình Tổng công ty
Trung tâm Lưu ký chứng khoán sẽ được chuyển đổi sang mô hình Tổng công ty

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 26/2022/QĐ-TTg ngày 16/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC).

VSDC thực tế được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam. Qua đó kế thừa tất cả quyền lợi, trách nhiệm của đơn vị cũ.

Tổng công ty sẽ được tổ chức quản lý dưới hình thức Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Trụ sở chính đặt tại Hà Nội và chi nhánh tại TP.HCM.

Chức năng của VSDC là thực hiện đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán chứng khoán; giám sát hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán…

Cung cấp thông tin liên quan đến việc sở hữu chứng khoán của người sở hữu chứng khoán trong công ty đại chúng, tổ chức phát hành theo yêu cầu của công ty đại chúng, tổ chức phát hành đó và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Bảo mật thông tin liên quan đến sở hữu của khách hàng; từ chối việc phong tỏa, cầm giữ, trích chuyển tài sản, trích lục, sao chép thông tin sở hữu chứng khoán của khách hàng mà không có sự đồng ý của khách hàng, trừ trường hợp theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền...

Vốn điều lệ của VSDC là 1.000 tỷ đồng, được xác định bằng vốn chủ sở hữu của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm trước ngày VSDC được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư